Galata ve Üsküdar Mevlevihanesi neyzenbaşısı Emin Dede

Ömer Vasfî Efendi῾nin kardeşi olan Mehmed Emin Dede Efendi, 5 Cemaziyelevvel 1300/14 Mart 1883 tarihinde Tophane῾de Defterdar Mahallesi῾nde dünyaya geldi. Sülüs ve nesih yazıyı çukurcumalı Kadri Efendi῾den öğrendi. Düzenli bir yazı eğitimi almadı, ancak kabiliyetiyle güzel eserler verdi. Ağabeyi Ömer Vasfî Efendi, hattat Sami Efendi῾ye derse gittikçe, o da yanında gitti. Sami Efendi῾den çokça istifade etti.çok iyi bir hattat, ayrıca çok iyi bir neyzendi. Galata Mevlevihanesi῾nin Neyzenbaşısı oldu. Kendisine ‴Emin Dede‴ denmesi bu yüzdendir. Emin Efendi 1914῾de Genel Kurmay dairesi hattatlığına tayın edildi. çok güzel istifler yaptı, levhalar yazdı. 1945 yılında vefat etti.