• Vazgeç
    Filtrele
Filtrele

AGAH MÜZAYEDE

24 Eylül 2023 saat 21.00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır.  Komisyon Oranı: %20 Ödeme süresi müzayede bitiminden sonra 1 haftadır.

Lot: 32 » Efemera

Fotoğraf makina satıcısı Yahudi H. Bekes ve Şeriki firmasının Osmanlıca "BEKES Fotoğraf Makine ve Levâzımâtı Umumî Katalogu"

İstanbul Sirkeci Hamidiye Caddesi Küçük İsmail Paşa Han, 1928,

İçerisinde "H. Bekes ve Şeriki damgası ve İlanat pulu mevcut,

Arkasında KODAK Meşhur ve Maruf Kodak Fabrikası'nın reklamı mevcut,

60+4 sayfa, 24x17 cm

Detaylar
Lot: 36 » Fotoğraf

Galata ve Üsküdar Mevlevihanesi neyzenbaşısı Emin Dede

Ömer Vasfî Efendi῾nin kardeşi olan Mehmed Emin Dede Efendi, 5 Cemaziyelevvel 1300/14 Mart 1883 tarihinde Tophane῾de Defterdar Mahallesi῾nde dünyaya geldi. Sülüs ve nesih yazıyı çukurcumalı Kadri Efendi῾den öğrendi. Düzenli bir yazı eğitimi almadı, ancak kabiliyetiyle güzel eserler verdi. Ağabeyi Ömer Vasfî Efendi, hattat Sami Efendi῾ye derse gittikçe, o da yanında gitti. Sami Efendi῾den çokça istifade etti.çok iyi bir hattat, ayrıca çok iyi bir neyzendi. Galata Mevlevihanesi῾nin Neyzenbaşısı oldu. Kendisine ‴Emin Dede‴ denmesi bu yüzdendir. Emin Efendi 1914῾de Genel Kurmay dairesi hattatlığına tayın edildi. çok güzel istifler yaptı, levhalar yazdı. 1945 yılında vefat etti.

Detaylar
Lot: 39 » Kitap

Osmanlı dönemi Hafız Osman hattıyla MATBU minyatür Kur'an-ı Kerîm, 2 cm

"Meşahiri hattatinden Hafız Osman Efendi merhumun 1094 senei hicriyesinde istinsah ettiği Kuran-ı Kerim'in fotoğraf ile teksir ve temsil olunan nüshanaları tarafı acizanemizden iptidadan nihayete kadar tilavet olunarak tertip ettiğimiz cetvelde gösterilen hareke, nokta ve başka bir hiçbir kelimesinde sehv olmadığın mübeyyin işbu şehadetname ita kılındı" 

Detaylar
Lot: 44 » Efemera

SULTAN II.ABDÜLHAMİD HAN MARŞI,

Sultan İkinci Abdülhamid için Necip Paşa tarafından bestelenen ve Guatelli Paşa tarafından armonize edilen "Ey velinimet-i âlem şehinşâh-ı cihan" mısraıyla başlayan marş notasıdır,

Matbaa-i Osmaniye'de basılmış olup ilk nota yayıncılarından Notacı Hacı Emin Efendi tarafından notaya alınmıştır.

PROFESYONEL RESTORASYON GÖRMÜŞTÜR

 

Detaylar
Lot: 45 » Efemera

Bestekâr Leylâ Hanım'ın ordu için bestelediği "NEŞİDE-İ ZAFER",

"LA GLOIR SABRE ET JUSTICE"

Hürriyet kahramanları Enver Paşa ve Resneli Niyazi'den de bahsedilmektedir

PROFESYONEL RESTORASYON GÖRMÜŞTÜR

Detaylar
Lot: 47 » Kartpostal

Bahriye Ertuğrul Musiki-i Hümayunu Muallimi [Şefi] İHSAN BEY'den Osmanlıca ithaflı ve imzalı "Bahriye Ertuğrul Musiki-i Hümayunu"

İthaf, "Kıymetdar arkadaşım pek sevdiğim Safvet'e [?] takdim. Bahriye Musiki-i Hümayunu'ndan İhsan" şeklindedir.

Ertuğrul Muzıkası, Osmanlı devletinin son döneminde, padişahların emrine ayrılan Ertuğrul yatında kurulan bando takımıdır. İstanbul Bahriye mektebi ve Sıbyan muzıkasından istidatlı gençler seçilerek 1896’dan itibaren Ertuğrul muzıkası için yetiştirilmiştir. Bu musiki topluluğuna Muzıka-i Hümayûn’dan da birkaç kişi alınmıştır. Ertuğrul muzıkası parlak, süslü üniformaları ve disiplinli yürüyüşü ile beğenilen bir topluluk oldu. 1922’de dağılmıştır.

Detaylar
Lot: 49 » Fotoğraf

Mason şâir feylesof Rızâ Tevfik Bölükbaşı, Resne Fotoğrafhânesi

Hece vezninde yazdığı şiirlerle tanınan Rıza Tevfik Bölükbaşı, felsefeye merakı nedeniyle Feylesof Rıza olarak anılırdı. Tıp eğitimi gören Rıza Tevfik, Osmanlı döneminde milletvekilliği, Millî Eğitim Bakanlığı da yapan çok yönlü bir kişilikti. Politikadaki tutarsızlıkları ve ateşli kişilik yapısı nedeniyle olaylarla dolu bir ömür sürdü. Sevr Antlaşması’nı imzalayan Osmanlı delegesi olarak Yüzellilikler arasında yer aldığı için uzun yıllar sürgünde yaşadı; gurbet acısını, şiirlerinde dile getirmiştir. 

Detaylar
Lot: 50 » Fotoğraf

Şâir-i Azam Abdülhak Hâmid Bey ve feylesof Rızâ Tevfik Bey

Abdülhak Hamid Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde ve Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk yıllarında eserler vermiş, modern edebiyatın doğuşunda etkin bir isimdir. Köklü ve eski bir ulema ailesinin ferdi olarak 2 Ocak 1852 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hayatının her döneminde yüksek mevkilerde bulunarak, dünyanın birçok yerini görme fırsatı yakaladı ve çağının büyük ve güçlü bir sanatçısı sayılmıştır. Tanzimatı, Birinci ve İkinci Meşrutiyetleri ve Cumhuriyeti gören; bu devirlerdeki Tanzimat, Edebiyat-ı Cedide, Millî Edebiyat ve Cumhuriyet devri edebiyatlarını yakından tanıyan sanatçı, Türk edebiyatında büyük şair anlamında "Şair'i Azam" sıfatı ile anılmıştır. 

Detaylar
önceki
Sayfaya Git: / 9
sonraki