Osmanlı İmparatorluğu dönemi Selanik'te Mevlevihane,

Salonique Le Mevlevihane