Osmanlı dönemi Selânik Mevlevîhânesi'nin şadırvanı önünde Mevlevî sikkeli derviş sepya fotoğraf, 12x9 cm